Kategoriarkiv: Grøn Boligforum

Vandtaksten stiger lidt

Det bliver 1,20 kr dyrere at få vand i 2016 i forhold til 2015. Vi skal nu betale 35,48 kr. for at få leveret og renset 1000 liter grundvand.

Prisstigningen skyldes først og fremmest at vandledningsbidraget stiger. Altså prisen for at få renset vores vand.

Man kan se den samlede prissammensætning her. 

 

KORTFATTET REFERAT FRA KLIMA- OG ENERGIVÆRKSMØDE DEN 15.3. 2012

22 mennesker var mødt frem til vores temamøde om energiovervågning og energikontrol. I det følgende er søgt sammenfattet  de mest brugbare råd fra de to oplægsholdere, Danakon og Energidata.

 

Lovpligtigt at føre driftskontrol

Det er faktisk lovpligtigt at føre kontrol med ejendommens energi og vandforbrug. Der er endnu ikke nogen der kontrollerer hvorvidt man gør det, men der kommer en lovgivning baseret på et EU-direktiv hvorefter man vil kunne få bøder for ikke at gøre det.

Uanset hvad så er det en rigtig god idé at føre driftkontrol. Der vil være gode muligheder for hurtigt at opfange utætheder eller unødigt forbrug. I øvrigt barsles der med at energimærkning fremover kan baseres på de faktisk opgjorte målinger.

Hints fra Danakon

– Vores lavteknologiske energiovervågning, hvor ejendomsmesteren selv skal sørge for indlæsning af tal koster 3-5000 kr i tilmelding incl. instruktion hvor der er 3-5 målere. Driftsudgiften pr. år anslås til 3500 kr.

– Man kan taste ind i sin smartphone. Så behøves man ikke være online før alle data er indsamlet.

– Ønsker man ikke at indlæse digitalt kan vi gøre det ved at der hver måned udsendes kort til ejendommen som de så udfylder og returnerer. Samme pris som den digitale ordning.

– Vi giver besked hvis der er en afvigelse i forbruget på 20% eller derover når vi tjekker driftsjournalen.

Hints fra Energidata

Pengene er hurtigt tjent hjem igen ved at sikre at ejendomsfunktionærerne kommer på kursus. Vi havde 20 ejendomsmestre fra Fredensborg kommune. Udgiften var på 15.000 kr/dag for 15 kursister (1000 kr pr kursist). (samlet pris og omfang). Det medførte 2 mio. kroner sparet på kommunens budget året efter i kraft af mindre vand og energiforbrug. De ansatte bliver mindre bange for at pille ved tingene.

Fejlfinding: Timebaseret fjernaflæsning finder fejl i anlægget som aldrig kan findes ved manuelle aflæsninger!

–       Det er fx løbende toiletter eller anden form for spild

–       Fejl på automatikken eller forkerte indstillinger som medfører fordyrende drift og/eller dårlig komfort

–       Årsager til dårlig afkøling og hermed mulighed for udbedring

Energimærkning (EMO): Husk at få ført driftsjournalen korrekt, hvis I ønsker at kunne energimærke bygninger efter ”korrekt” energiforbrug i stedet for det teoretiske energiforbrug. I kan føre driftsjournal i MinEnergi.

Vedlagt følger foredraget fra Energidata.

Næste møde:

Næste møde i Klima og EnergiNetværket bliver torsdag den 23. august kl. 17-19 på Rådhuset. Mødet vil handle om affald.

Reserver datoen nu. Der kommer mere præcist program når vi kommer tættere på.

Grønt Boligforum:

4 gange om året kommer Grønt Boligforumsblad der forfølger temaer fra Klima- og Energinetværksmøderne. Det sendes ud til alle med mulighed for at man kan abonnere på bladet der koster 250 kr/år og kommer 4 gange årligt.

Ønsker man at abonnere på det skal man kontakte Miljø- og EnergiCentret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møde om energikontrol og -styring

Torsdag den 15. marts kl. 17.00 – 19.00 er der klima– og energinetværksmøde om energiovervågning og -styring i samlede boligafdelinger.

Bag netværksmødet står Grønt Boligforum og kommunens klimakonsulent Steen Olesen.

Når det er energiovervågning og -styring der er temaet hænger det sammen med at flere ejendomschefer har oplevet  behov for tættere styring på deres vand og energiforbrug.

Det er f.eks. sket når der er fosset masser af vand ud i en utæt rørføring eller at en pumpe har stået og pumpet helt unødvendigt, eller at en radiator har stået og kogt midt om sommeren.

Disse ærgrelser over unødigt ressourceforbrug – og masser af spildte penge – er temaet for mødet den 15. marts.

Der vil komme to input til hvad man kan gøre:

Det vil komme fra repræsentanter fra to forskellige typer af virksomheder, der vil fortælle hvad de kan tilbyde, når det handler om energiovervågning og energistyring.

 

Den første er helt lokal idet Bjarne Svendsen fra  det rådgivende ingeniør-firma Danakon på Taastrup Hovedgade vil fortælle om en billig løsning der baserer sig på at det er varmemesteren der – via sin mobil telefon – skal sørge for indlæsning af data vedr. forbruget og sikre indrapportering til et program. Dette program giver alarm, hvis der er tale om afvigelse i forhold til det forventede.

Bjarne Svendsen vil også kort fortælle om fornuften ved at foregå regulering af varmeanlægget.

 

Det andet firma der præsenterer sig er EnergiData hvorfra Lars Gyldenholm vil komme og præsentere hvad de kan. De laver med programmet MinEnergi det samme som Danakon, dog med den forskel at indrapporteringen foregår automatisk på timebasis. Således vil varmemesteren øjeblikkelig få besked, hvis der er noget galt.

 

Begge har eksempler på at udgiften til installation vil være tjent hjem inden for 1-3 år. Energidata tilbyder endda en ESCO-ordning således at man ikke skal have penge op af lommen, men at investeringen finansieres udelukkende v.h.a. den opnåede besparelse.

 

Rådhusets varmemester John Christensen vil vise hvordan systemet fungerer i praksis på Rådhuset.

 

Udover de to oplæg vil der være en grundig runde bordet rundt hvor hver enkelt får mulighed for at fortælle om hvilke initiativer deres boligafdeling er i gang med eller påtænker der skal begrænse energiforbruget.

Mødet forventes sluttet kl. 19.00.

 

Ønsker man at deltage skal tilmelding foregå senest den 8. marts til mec@mec-ht.dk eller telefon 43 30 42 00.

 

 

 

 

Energistyring – helt vitalt

Torsdag den 15. marts kl. 17.00 – 19.00 er der klima– og energinetværksmøde om energiovervågning og -styring i samlede boligafdelinger.

Bag netværksmødet står Grønt Boligforum og kommunens klimakonsulent Steen Olesen.

Når det er energiovervågning og -styring der er temaet hænger det sammen med at flere ejendomschefer har oplevet  behov for tættere styring på deres vand og energiforbrug.

Det er f.eks. sket når der er fosset masser af vand ud i en utæt rørføring eller at en pumpe har stået og pumpet helt unødvendigt, eller at en radiator har stået og kogt midt om sommeren.

Disse ærgrelser over unødigt ressourceforbrug – og masser af spildte penge – er temaet for mødet den 15. marts.

Der vil komme to input til hvad man kan gøre:

Det vil komme fra repræsentanter fra to forskellige typer af virksomheder, der vil fortælle hvad de kan tilbyde, når det handler om energiovervågning og energistyring.

Den første er helt lokal idet Bjarne Svendsen fra  det rådgivende ingeniør-firma Danakon på Taastrup Hovedgade vil fortælle om en billig løsning der baserer sig på at det er varmemesteren der – via sin mobiltelefon – skal sørge for indlæsning af data vedr. forbruget og sikre indrapportering til et program. Dette program giver alarm, hvis der er tale om afvigelse i forhold til det forventede. 

Han vil iøvrigt også komme med en kort redegørelse for hvordan medarbejdere fra virksomheden sørger for indregulering af varmesystemet så energispild undgås og komfort øges.

Det andet firma der præsenterer sig er EnergiData hvorfra Lars Gyldenholm vil komme og præsentere hvad de kan. De laver med programmet MinEnergi det samme som Danakon, dog med den forskel at indrapporteringen foregår automatisk og hyppigere end hver måned. Således vil varmemesteren øjeblikkelig få besked, hvis der er noget galt.

Begge påstår at udgiften til installation vil være tjent hjem inden for 1-3 år. Energidata tilbyder endda en ESCO-ordning således at man ikke skal have penge op af lommen men at investeringen finansieres udelukkende v.h.a. den opnåede besparelse.

Præsentationen slutter af med at Rådhusets varmemester John Christensen viser hvordan systemet fungerer i praksis. 

Udover oplæggene vil der være en grundig runde bordet rundt hvor hver enkelt får mulighed for at fortælle om hvilke initiativer deres boligafdeling er i gang med eller påtænker der skal begrænse energiforbruget.

Mødet forventes sluttet kl. 19.00.

Ønsker man at deltage skal tilmelding foregå senest den 8. marts til mec@mec-ht.dk eller telefon 43 30 42 00.

 

 

 

Solceller på etageboligerne

Der skal solceller på tagene – også på etageboligerne og lejeboligerne. Det er parolen når der tirsdag den 22. november kl. 17-19.15 er møde i Klima- og Energinetværket for samlede boligbebyggelser.

Her vil  Niels Lindsay Vinding fra Dong Energy  fortælle hvordan de som el-selskab kan gå ind og understøtte boligafdelingers etablering og drift af solceller og så kommer Bjarne Rasmussen og Hans Andersen fra entreprenørvirksomheden ”Drivhuseffekten” og fortæller hvordan de sælger og opfører solcelleanlæg i større samlede bebyggelser. Endelig vil  Jan Cronquist fra KAB-bolig fortælle om energirenoveringsplaner i Engvadgård i Fløng.

Mødet, der er tænkt som et inspirations- og opmuntringsmøde for ansatte og tillidsvalgte i større samlede bebyggelser foregår på Rådhuset.

Det er kommunens klimasekretariat og Miljø- og EnergiCentret der står bag Klima- og Energinetværket.

Ønsker man at deltage skal hurtig tilmelding foregå via Miljø- og EnergiCentret på tlf. 43 30 42 00 eller pr. mail mec@mec-ht.dk.

Solceller, kan lægges på tagene, sættes på gavle eller altaner, og kan producere strøm som sendes ud på elnettet. Lovgivningen giver mulighed for nettomålerordning – en ordning hvorefter man kan lade måleren ”løbe baglæns” og således få betaling for leveret strøm således at man registreres til et mindre strømforbrug.

Beboere i etageboliger har ikke – med den nuværende lovgivning – mulighed for individuelt at score denne gevinst, men kan benytte solcellerne til at producere det fælles strømforbrug i opgange, kældre, udearealer o.l.

Pælestykkerne AAB i Taastrup er gået i gang med at sætte solceller op på de 3 gavle. Her ses ejendomschef Leif Hansen (tf.) og bestyrelsesformand Theis Nielsen. 

 

 

Klima og Energinetværksmøde den 15. marts 2012

22 mennesker var mødt frem til vores temamøde om energiovervågning og energikontrol. I det følgende er søgt sammenfattet  de mest brugbare råd fra de to oplægsholdere, Danakon og Energidata.

 

Lovpligtigt at føre driftskontrol

Det er faktisk lovpligtigt at føre kontrol med ejendommens energi og vandforbrug. Der er endnu ikke nogen der kontrollerer hvorvidt man gør det, men der kommer en lovgivning baseret på et EU-direktiv hvorefter man vil kunne få bøder for ikke at gøre det.

Uanset hvad så er det en rigtig god idé at føre driftkontrol. Der vil være gode muligheder for hurtigt at opfange utætheder eller unødigt forbrug. I øvrigt barsles der med at energimærkning fremover kan baseres på de faktisk opgjorte målinger.

 

Hints fra Danakon

– Vores lavteknologiske energiovervågning, hvor ejendomsmesteren selv skal sørge for indlæsning af tal koster 3-5000 kr i tilmelding incl. instruktion hvor der er 3-5 målere. Driftsudgiften pr. år anslås til 3500 kr.

– Man kan taste ind i sin smartphone. Så behøves man ikke være online før alle data er indsamlet.

– Ønsker man ikke at indlæse digitalt kan vi gøre det ved at der hver måned udsendes kort til ejendommen som de så udfylder og returnerer. Samme pris som den digitale ordning.

– Vi giver besked hvis der er en afvigelse i forbruget på 20% eller derover når vi tjekker driftsjournalen.

 

Hints fra Energidata

Pengene er hurtigt tjent hjem igen ved at sikre at ejendomsfunktionærerne kommer på kursus. Vi havde 20 ejendomsmestre fra Fredensborg kommune. Udgiften var på 15.000 kr/dag for 15 kursister (1000 kr pr kursist). (samlet pris og omfang). Det medførte 2 mio. kroner sparet på kommunens budget året efter i kraft af mindre vand og energiforbrug. De ansatte bliver mindre bange for at pille ved tingene.

Fejlfinding: Timebaseret fjernaflæsning finder fejl i anlægget som aldrig kan findes ved manuelle aflæsninger!

–       Det er fx løbende toiletter eller anden form for spild

–       Fejl på automatikken eller forkerte indstillinger som medfører fordyrende drift og/eller dårlig komfort

–       Årsager til dårlig afkøling og hermed mulighed for udbedring

Energimærkning (EMO): Husk at få ført driftsjournalen korrekt, hvis I ønsker at kunne energimærke bygninger efter ”korrekt” energiforbrug i stedet for det teoretiske energiforbrug. I kan føre driftsjournal i MinEnergi.

Vedlagt følger foredraget fra Energidata.

 

Næste møde:

Næste møde i Klima og EnergiNetværket bliver torsdag den 23. august kl. 17-19 på Rådhuset. Mødet vil handle om affald.

Reserver datoen nu. Der kommer mere præcist program når vi kommer tættere på.

 

Grønt Boligforum:

4 gange om året kommer Grønt Boligforumsblad der forfølger temaer fra Klima- og Energinetværksmøderne. Det sendes ud til alle med mulighed for at man kan abonnere på bladet der koster 250 kr/år og kommer 4 gange årligt.

Ønsker man at abonnere på det skal man kontakte Miljø- og EnergiCentret.