Kategoriarkiv: Vand

Regnvand i parker og haver

Der falder op imod 840 millioner kubikmeter regnvand på de danske parcelhusgrunde hvert eneste år. Store mængder af regnvandet ledes direkte i kloakker og sender kloaksystemet på overarbejde.

Miljøministeriet og Haveselskabet igangsætter nu projekt ”Regnvand i haver og parker” for at forebygge oversvømmelser efter ekstrem regn. Haveejerne skal inddrages i løsningerne.

Hvis haveejerne begynder at bruge regnvandet intelligent, anlægger  tørstende bede og klimavenlige indkørsler, bygger faskiner eller får blomstertag på carporten, så kan samfundet spare millioner på kloakrenovering.

 

Læs nærmere hos Haveselskabet her

Læs nærmere hos Miljøministeriet her.

HAN TRÆKKER REGNVANDET IND I HUSET

 – Det er vidst sådan en mande-ting, siger Jan Højer og kigger ud over haven hvor han er i gang med at etablere regnvandsanlæg, og hvor konens stauder er flyttet væk.

Jan Højer, der bor på Hasselvej 23 i Hedehusene, holdt den 18. maj 2011 åbent hus for de mennesker der var interesseret i at høre nærmere om det anlæg for regnvandsgenanvendelse som han er i gang med at få etableret. Interessen var ikke

overvældende. Det er perspektiverne i at benytte regnvandet i huset derimod. Det mener i hvert fald Arne Mayoh fra Regnvandsspecialisten, der har hjulpet Jan Højer med anlægget, der nu giver ham mulighed for at trække ud i de to toiletter og vaske tøj i regnvand.

 

– Uanset hvad, så vil vi med sikkerhed kunne sige at priserne på vand vil stige. Rent grundvand bliver en sparsom ressource især omkring de store byer, så vi er nød til at tænke frem, fastslår Mayoh fra Regnvandsspecialisten. Firmaet holder til i Jylland, men er nu i gang med at etablere et tættere samarbejde med Kristian Skytte fra DanRegn, der holder til i Faxe.

– Vi oplever en markant stigende interesse og ser interessante arbejdspladser. Ikke kun hos os der leverer anlæggene, men også hos VVSere og kloakfolk, der skal installere det, fastslår de begge.

– Jeg har længe haft genbruget af regnvand i tankerne, siger Jan Højer, der til dagligt arbejder som maskininmester. Jeg fik f.eks. forberedt min toilettilslutning således at det kan benytte regnvand, da jeg alligevel skiftede det ud. Da vi så skulle i gang med at etablere en haveterrasse kunne jeg se at det var det rigtige tidspunkt. Der skulle alligevel graves op i haven.

– Vi anbefaler at folk, som Højer, har vandgenbruget i tankerne når de alligevel skal gøre noget ved deres toilet eller tøjvask, og så er det rigtige tidspunkt for installation netop også når man alligevel skal i gang med ændringer på udearealet, fastslår manden fra Regnvandsspecialisten.

Kan man – som Højer – helt undgå at belaste det fælleskloakerede anlæg med regnvand, vil man kunne få 40% af tilslutningsbidraget refunderet fra kommunen – ca. 22.000 kr. Gode penge der gør etablering af regnvandsanlæg mere økonomisk overkommeligt.

Netop den store belastning der sker ved store regnskyl især hvor der er fælleskloakeret gør at kommunerne er tvunget til at vise interesse for anlæg som Jan Højers. Kommunens klimakonsulent, Steen Olesen, var da også blandt gæsterne, og han ser spændende perspektiver i at mange flere begynder at genanvende regnvandet frem for at kommunen skal i gang med at lave separat kloakering med de kæmpeudgifter det vil medføre.

 

Her ser samarbejdspartnerne fra venstre, Kristian Skytte fra Danregn, Jan Højer boligeejeren og Arne Mayoh fra Regnvandsspecialisten. De står ved den regnvandsbrønd, der skal forsyne huset med det nødvendige regnvand til toiletterne og tøjvasken. Den kan rumme 4000 liter.

Her er de placeret på faskineanlægget, der skal sikre at overskydende regnvand nedsives på grunden.

SKØN PÅ REGNVANDSVENNERNE

– Det skal være attraktivt for husejeren at passe på sit eget regnvand. Det er en af anbefalingerne fra en ad hoc arbejdsgruppe, der er nedsat under Agenda 21 rådet.

Gruppen består af Elsebeth Gludsted fra Dansk ornitologisk forening, Jan Sørensen fra Danmarks  Jægerforbund,  Erik Mathiesen fra Fløng Vandværk og Knud Anker Iversen fra Miljø- og EnergiCentret.

– Alle er efterhånden godt klar over at der skal gøres en ekstra indsats ,hvis vi skal undgå oversvømmelser i byerne og undgå at sende store mængder af urenset spildevand i vandløb og i havet. Et skybrud som det vi så i august sidste år maner til eftertanke, understreger gruppens tovholder Knud Anker Iversen.

Vi kommer derfor med fem anbefalinger til kommunen:

– Gør det attraktivt for boligejere passe på deres eget regnvand. Det kan de f.eks.  gøre ved at en boligejer trækker regnvandet ind og bruger det til toiletskyl og tøjvask – og slipper for at skulle betale for afledningen af det brugte regnvand. Boligejeren skal – efter vores opfattelse – kun betale for det brugsvand han får ind i boligen, og ikke betale for det regnvand som han bruger.  Vi synes det er OK at der monteres en måler der viser hvor meget regnvand der bruges til vask og toilet, men det skal ikke gøres til genstand for beskatning. Hvis man som borger får sikkerhed for at brugt regnvand ikke beskattes tror vi på at flere vil turde kaste sig ud i en investering.

– Det skal også gøres attraktivt at borgere etablerer faskiner eller en sø på egen grund. F.eks. ved at der er en pulje man kan søge og få dækket de faktiske udgifter der er forbundet med at man laver lokal nedsivning.

– Så anbefaler gruppen at der stilles meget klare krav i forbindelse med alt nybyggeri. Her anbefaler vi at man – som i nybyggeri  i Stenløse – kræver at regnvandsanlæg installeres i boligen med det samme.  Så mener vi også at tiderne med flisebelægning  og asfaltering på egen grund er passè. Der skal være krav om at der i forbindelse med al form for belægning skal etableres lokal afvanding.

– Kommunen skal selv gå i spidsen. Der skal i tilknytning til veje, parkeringspladser o.l. sikres at overfladevandet leveres – via olieudskiller – til regnvandsbassin – og ikke til kloak .

– Endelig vurderer arbejdsgruppen at der er alt for få borgere som benytter regnvandet på de udendørs arealer som have, drivhus, bilvask. De anbefaler at der gennemføres en kampagne hvor f.eks. grundejerforeninger opfordres til at gå sammen om fællesindkøb af palletanke og regnvandstønder.

Arbejdsgruppen har ikke planlagt flere møder, men er indstillet på at arbejde videre med input fra borgere og eksperter.

– Vi ønsker at den indsats kommunen skal gøre for at håndtere de stigende vandmængder bliver så kvalificeret som muligt, fastslår Knud Anker Iversen, som opfordrer borgere til at kontakte Miljø- og EnergiCentret på tlf. 43 30 42 00 eller pr. mail mec@mec-ht.dk hvis de har gode input omkring regnvandet.

 

REGNVAND TIL TOILETSKYL

Regnvand kan genbruges til toiletskyl og tøjvask. Det åbner lovgivningen mulighed for og det sker flere og flere steder at virksomheder, institutioner og enkeltpersoner benytter sig af det. Installationen skal blot være godkendt af en autoriseret VVS-installatør og kommunens vandforsyning.

Der er god grund til at anvende regnvandet maksimalt da vi – med de dramatisk store regnskyl og deraf følgende vandskader – skal være beredte på at vi skal holde igen på vandet. Det gør vi bl.a. ved at trække vandet ind i huset og bruge det her, hvor det ikke skal bruges direkte til hygiejne og madlavning.

 

 

Der er meget der taler for at man bør overveje at etablere regnvandsanlæg.

Vandpriserne stiger og der er ikke udsigt til at denne stigning stopper.

Særligt i de boligområder hvor der er fælleskloakeret bør der – med de stigende regnmængder – gøres en indsats for at holde regnvandet væk fra de i forvejen hårdt pressede kloaker. Her er det oplagt at den enkelte boligejer træffer foranstaltninger – eks. at grave regnvandstønder ned på grunden og så bruge vandet til havevanding, bilvask og så – som den ultimative løsning: få lavet stik ind til toilettet og vaskemaskinen. Ingen kalkaflejringer hverken i toilettet eller i vaskemaskinen. Inden man sætter større projekter i gang skal man kontakte kommunen for at afklare de helt lokale vilkår og evt. støttemuligheder.

 

Ca. 1/3-del af vores vandforbrug stammer fra toiletskyl og tøjvask.

 

I forbindelse med den store Vedvarende energi dag den 25. september ved Hedehusene Station kl. 11-13 vil der være mulighed for at se og høre nærmere om regnvandsgenbrug.  Her vil deltagerne kunne møde repræsentanter fra Regnvandsspecialisten, der vil kunne komme med en række konkrete bud på, hvad vi gør ved de store mængder af regnvand.

 

 

 Den 25. september vil man kunne høre nærmere om muligheden for at genanvende regnvand i boligen.

Læs nærmere på http://www.mec-ht.dk/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=37%3Amiljo-a-energi&Itemid=38

 

Gør noget ved det varme vandforbrug

Beregn din vandudgift

Din udgift til vand er ikke bare udgiften der opgives fra vandmåleren. Det er også udgiften til at varme det op. Det varme vand udgør ca. 30% af en husstands varmeforbrug og kræver 260 kg og 700 kg CO2 (afhængig af varmekilde) om året. Man vil kunne spare imellem kr. 2.000,- og kr. 4.000,- om året.

Prøv via dette link til vores samarbejdspartner Tandrup Water Solutions at beregne hvad dit vandforbrug reelt koster dig http://www.tsave.dk/spar-vand/

 

Lån vandspareudstyr

I MEC kan du låne en æske med forskellige typer vandbegrænsere til vandhane og brusere (depositum 100 kr). Du kan således teste hvorvidt det passer ind og hvordan det virker på komforten.

Gør noget ved det kolde vandforbrug

Lån en vandmåler

I MEC udlåner vi en vandmåler. Med den kan du hurtigt afklare om din vandhane bruger 5,8 eller 13 liter i minuttet. Den er gratis at låne men kræver et depositum på 100 kr.

 

Behold toilettet men spar på vandet

Vi sælger EcoBeta-udstyr. Det er et udstyr som man enkelt kan installere i alle toiletter og således indføre stort og lille skyl. Således vil du kunne beholde det udmærkede toilet, der bare bruger alt for meget vand. Den vil være tjent hjem på ca. 1 år afhængig af hvor stort vandforbrug du har. Pris 360 kr.

Læs den vedhæftede anbefaling fra Frederiksberg Rådhus

Hvorfor begrænse vandforbruget?

Det er der to grunde til:

1) De rene grundvandsressourcer slipper op. I stigende grad erstattes de af vand fyldt med rester af sprøjtegifte og anden forurening. Stadig flere vandboringer må derfor lukkes.

Det kan der gøres to ting ved:

Vi kan stoppe forureningen af vores grundvand. Som forbruger gør vi det bedst ved i stigende omfang at efterspørge økologiske varer. Lovgiverne må så sikre at sprøjtningen ikke foregår i nærheden af boringerne.

Vi kan begrænse vores vandforbrug. Hver dansker bruger 124 liter vand om dagen.  Det er slet ikke nødvendigt. Vi kan – uden at miste komfort – komme under 100 liter pr. person.

2) Et højt vandforbrug medfører et højt energiforbrug og hermed CO2-udslip.

Det høje energiforbrug kommer dels i forbindelse med de mange pumper der skal pumpe vandet den lange vej til og efterfølgende fra os som forbrugere.

Dels fordi ca. 1/3-del af vores vandforbrug er varmt vand som kræver ekstra varmeenergi.

Vi kan i vores bolig holde igen med vores varmt vandforbrug – dels ved at være bevidste om det i form af korte brusebade, fyldt opvaskemaskine, vask i balje m.v. men vi kan også gøre det ved at benytte vandbesparende udstyr.

Læs her nærmere om hvad vi i MEC kan bidrage med vedr. begrænsning i forbrug af varmt vand og koldt vand.