Kategoriarkiv: Regnvand

Regnvand i parker og haver

Der falder op imod 840 millioner kubikmeter regnvand på de danske parcelhusgrunde hvert eneste år. Store mængder af regnvandet ledes direkte i kloakker og sender kloaksystemet på overarbejde.

Miljøministeriet og Haveselskabet igangsætter nu projekt ”Regnvand i haver og parker” for at forebygge oversvømmelser efter ekstrem regn. Haveejerne skal inddrages i løsningerne.

Hvis haveejerne begynder at bruge regnvandet intelligent, anlægger  tørstende bede og klimavenlige indkørsler, bygger faskiner eller får blomstertag på carporten, så kan samfundet spare millioner på kloakrenovering.

 

Læs nærmere hos Haveselskabet her

Læs nærmere hos Miljøministeriet her.

HAN TRÆKKER REGNVANDET IND I HUSET

 – Det er vidst sådan en mande-ting, siger Jan Højer og kigger ud over haven hvor han er i gang med at etablere regnvandsanlæg, og hvor konens stauder er flyttet væk.

Jan Højer, der bor på Hasselvej 23 i Hedehusene, holdt den 18. maj 2011 åbent hus for de mennesker der var interesseret i at høre nærmere om det anlæg for regnvandsgenanvendelse som han er i gang med at få etableret. Interessen var ikke

overvældende. Det er perspektiverne i at benytte regnvandet i huset derimod. Det mener i hvert fald Arne Mayoh fra Regnvandsspecialisten, der har hjulpet Jan Højer med anlægget, der nu giver ham mulighed for at trække ud i de to toiletter og vaske tøj i regnvand.

 

– Uanset hvad, så vil vi med sikkerhed kunne sige at priserne på vand vil stige. Rent grundvand bliver en sparsom ressource især omkring de store byer, så vi er nød til at tænke frem, fastslår Mayoh fra Regnvandsspecialisten. Firmaet holder til i Jylland, men er nu i gang med at etablere et tættere samarbejde med Kristian Skytte fra DanRegn, der holder til i Faxe.

– Vi oplever en markant stigende interesse og ser interessante arbejdspladser. Ikke kun hos os der leverer anlæggene, men også hos VVSere og kloakfolk, der skal installere det, fastslår de begge.

– Jeg har længe haft genbruget af regnvand i tankerne, siger Jan Højer, der til dagligt arbejder som maskininmester. Jeg fik f.eks. forberedt min toilettilslutning således at det kan benytte regnvand, da jeg alligevel skiftede det ud. Da vi så skulle i gang med at etablere en haveterrasse kunne jeg se at det var det rigtige tidspunkt. Der skulle alligevel graves op i haven.

– Vi anbefaler at folk, som Højer, har vandgenbruget i tankerne når de alligevel skal gøre noget ved deres toilet eller tøjvask, og så er det rigtige tidspunkt for installation netop også når man alligevel skal i gang med ændringer på udearealet, fastslår manden fra Regnvandsspecialisten.

Kan man – som Højer – helt undgå at belaste det fælleskloakerede anlæg med regnvand, vil man kunne få 40% af tilslutningsbidraget refunderet fra kommunen – ca. 22.000 kr. Gode penge der gør etablering af regnvandsanlæg mere økonomisk overkommeligt.

Netop den store belastning der sker ved store regnskyl især hvor der er fælleskloakeret gør at kommunerne er tvunget til at vise interesse for anlæg som Jan Højers. Kommunens klimakonsulent, Steen Olesen, var da også blandt gæsterne, og han ser spændende perspektiver i at mange flere begynder at genanvende regnvandet frem for at kommunen skal i gang med at lave separat kloakering med de kæmpeudgifter det vil medføre.

 

Her ser samarbejdspartnerne fra venstre, Kristian Skytte fra Danregn, Jan Højer boligeejeren og Arne Mayoh fra Regnvandsspecialisten. De står ved den regnvandsbrønd, der skal forsyne huset med det nødvendige regnvand til toiletterne og tøjvasken. Den kan rumme 4000 liter.

Her er de placeret på faskineanlægget, der skal sikre at overskydende regnvand nedsives på grunden.

SKØN PÅ REGNVANDSVENNERNE

– Det skal være attraktivt for husejeren at passe på sit eget regnvand. Det er en af anbefalingerne fra en ad hoc arbejdsgruppe, der er nedsat under Agenda 21 rådet.

Gruppen består af Elsebeth Gludsted fra Dansk ornitologisk forening, Jan Sørensen fra Danmarks  Jægerforbund,  Erik Mathiesen fra Fløng Vandværk og Knud Anker Iversen fra Miljø- og EnergiCentret.

– Alle er efterhånden godt klar over at der skal gøres en ekstra indsats ,hvis vi skal undgå oversvømmelser i byerne og undgå at sende store mængder af urenset spildevand i vandløb og i havet. Et skybrud som det vi så i august sidste år maner til eftertanke, understreger gruppens tovholder Knud Anker Iversen.

Vi kommer derfor med fem anbefalinger til kommunen:

– Gør det attraktivt for boligejere passe på deres eget regnvand. Det kan de f.eks.  gøre ved at en boligejer trækker regnvandet ind og bruger det til toiletskyl og tøjvask – og slipper for at skulle betale for afledningen af det brugte regnvand. Boligejeren skal – efter vores opfattelse – kun betale for det brugsvand han får ind i boligen, og ikke betale for det regnvand som han bruger.  Vi synes det er OK at der monteres en måler der viser hvor meget regnvand der bruges til vask og toilet, men det skal ikke gøres til genstand for beskatning. Hvis man som borger får sikkerhed for at brugt regnvand ikke beskattes tror vi på at flere vil turde kaste sig ud i en investering.

– Det skal også gøres attraktivt at borgere etablerer faskiner eller en sø på egen grund. F.eks. ved at der er en pulje man kan søge og få dækket de faktiske udgifter der er forbundet med at man laver lokal nedsivning.

– Så anbefaler gruppen at der stilles meget klare krav i forbindelse med alt nybyggeri. Her anbefaler vi at man – som i nybyggeri  i Stenløse – kræver at regnvandsanlæg installeres i boligen med det samme.  Så mener vi også at tiderne med flisebelægning  og asfaltering på egen grund er passè. Der skal være krav om at der i forbindelse med al form for belægning skal etableres lokal afvanding.

– Kommunen skal selv gå i spidsen. Der skal i tilknytning til veje, parkeringspladser o.l. sikres at overfladevandet leveres – via olieudskiller – til regnvandsbassin – og ikke til kloak .

– Endelig vurderer arbejdsgruppen at der er alt for få borgere som benytter regnvandet på de udendørs arealer som have, drivhus, bilvask. De anbefaler at der gennemføres en kampagne hvor f.eks. grundejerforeninger opfordres til at gå sammen om fællesindkøb af palletanke og regnvandstønder.

Arbejdsgruppen har ikke planlagt flere møder, men er indstillet på at arbejde videre med input fra borgere og eksperter.

– Vi ønsker at den indsats kommunen skal gøre for at håndtere de stigende vandmængder bliver så kvalificeret som muligt, fastslår Knud Anker Iversen, som opfordrer borgere til at kontakte Miljø- og EnergiCentret på tlf. 43 30 42 00 eller pr. mail mec@mec-ht.dk hvis de har gode input omkring regnvandet.

 

REGNVAND TIL TOILETSKYL

Regnvand kan genbruges til toiletskyl og tøjvask. Det åbner lovgivningen mulighed for og det sker flere og flere steder at virksomheder, institutioner og enkeltpersoner benytter sig af det. Installationen skal blot være godkendt af en autoriseret VVS-installatør og kommunens vandforsyning.

Der er god grund til at anvende regnvandet maksimalt da vi – med de dramatisk store regnskyl og deraf følgende vandskader – skal være beredte på at vi skal holde igen på vandet. Det gør vi bl.a. ved at trække vandet ind i huset og bruge det her, hvor det ikke skal bruges direkte til hygiejne og madlavning.

 

 

Der er meget der taler for at man bør overveje at etablere regnvandsanlæg.

Vandpriserne stiger og der er ikke udsigt til at denne stigning stopper.

Særligt i de boligområder hvor der er fælleskloakeret bør der – med de stigende regnmængder – gøres en indsats for at holde regnvandet væk fra de i forvejen hårdt pressede kloaker. Her er det oplagt at den enkelte boligejer træffer foranstaltninger – eks. at grave regnvandstønder ned på grunden og så bruge vandet til havevanding, bilvask og så – som den ultimative løsning: få lavet stik ind til toilettet og vaskemaskinen. Ingen kalkaflejringer hverken i toilettet eller i vaskemaskinen. Inden man sætter større projekter i gang skal man kontakte kommunen for at afklare de helt lokale vilkår og evt. støttemuligheder.

 

Ca. 1/3-del af vores vandforbrug stammer fra toiletskyl og tøjvask.

 

I forbindelse med den store Vedvarende energi dag den 25. september ved Hedehusene Station kl. 11-13 vil der være mulighed for at se og høre nærmere om regnvandsgenbrug.  Her vil deltagerne kunne møde repræsentanter fra Regnvandsspecialisten, der vil kunne komme med en række konkrete bud på, hvad vi gør ved de store mængder af regnvand.

 

 

 Den 25. september vil man kunne høre nærmere om muligheden for at genanvende regnvand i boligen.

Læs nærmere på http://www.mec-ht.dk/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=37%3Amiljo-a-energi&Itemid=38