SKØN PÅ REGNVANDSVENNERNE

– Det skal være attraktivt for husejeren at passe på sit eget regnvand. Det er en af anbefalingerne fra en ad hoc arbejdsgruppe, der er nedsat under Agenda 21 rådet.

Gruppen består af Elsebeth Gludsted fra Dansk ornitologisk forening, Jan Sørensen fra Danmarks  Jægerforbund,  Erik Mathiesen fra Fløng Vandværk og Knud Anker Iversen fra Miljø- og EnergiCentret.

– Alle er efterhånden godt klar over at der skal gøres en ekstra indsats ,hvis vi skal undgå oversvømmelser i byerne og undgå at sende store mængder af urenset spildevand i vandløb og i havet. Et skybrud som det vi så i august sidste år maner til eftertanke, understreger gruppens tovholder Knud Anker Iversen.

Vi kommer derfor med fem anbefalinger til kommunen:

– Gør det attraktivt for boligejere passe på deres eget regnvand. Det kan de f.eks.  gøre ved at en boligejer trækker regnvandet ind og bruger det til toiletskyl og tøjvask – og slipper for at skulle betale for afledningen af det brugte regnvand. Boligejeren skal – efter vores opfattelse – kun betale for det brugsvand han får ind i boligen, og ikke betale for det regnvand som han bruger.  Vi synes det er OK at der monteres en måler der viser hvor meget regnvand der bruges til vask og toilet, men det skal ikke gøres til genstand for beskatning. Hvis man som borger får sikkerhed for at brugt regnvand ikke beskattes tror vi på at flere vil turde kaste sig ud i en investering.

– Det skal også gøres attraktivt at borgere etablerer faskiner eller en sø på egen grund. F.eks. ved at der er en pulje man kan søge og få dækket de faktiske udgifter der er forbundet med at man laver lokal nedsivning.

– Så anbefaler gruppen at der stilles meget klare krav i forbindelse med alt nybyggeri. Her anbefaler vi at man – som i nybyggeri  i Stenløse – kræver at regnvandsanlæg installeres i boligen med det samme.  Så mener vi også at tiderne med flisebelægning  og asfaltering på egen grund er passè. Der skal være krav om at der i forbindelse med al form for belægning skal etableres lokal afvanding.

– Kommunen skal selv gå i spidsen. Der skal i tilknytning til veje, parkeringspladser o.l. sikres at overfladevandet leveres – via olieudskiller – til regnvandsbassin – og ikke til kloak .

– Endelig vurderer arbejdsgruppen at der er alt for få borgere som benytter regnvandet på de udendørs arealer som have, drivhus, bilvask. De anbefaler at der gennemføres en kampagne hvor f.eks. grundejerforeninger opfordres til at gå sammen om fællesindkøb af palletanke og regnvandstønder.

Arbejdsgruppen har ikke planlagt flere møder, men er indstillet på at arbejde videre med input fra borgere og eksperter.

– Vi ønsker at den indsats kommunen skal gøre for at håndtere de stigende vandmængder bliver så kvalificeret som muligt, fastslår Knud Anker Iversen, som opfordrer borgere til at kontakte Miljø- og EnergiCentret på tlf. 43 30 42 00 eller pr. mail mec@mec-ht.dk hvis de har gode input omkring regnvandet.