HØJSKOLERNE – ET DANSK SVAR

Danmark har en flot tradition som vi har al mulig grund til at være stolte af – vi en landet hvor højskolerne opstod for snart 200 år siden, og hvor de stadig lever. Højskolerne var i 1840erne stedet for den demokratiske dannelse, der kunne føre os frem til at vi i 1849 kunne skrive en demokratisk grundlov under. Grundtvig spillede her en stor rolle. Han var oprindeligt meget bekymret ved udsigten til at uvidende bønder skulle have stemmeret og blande sig i den offentlige debat.

I stedet for at kæmpe imod at jævne bønder skulle have mulighed for at blive hørt, gik han den anden vej. Bønderne skulle have en hånd i ryggen og i et fællesskab dannes/uddannes. Således opstod de første højskoler, som efterhånden bredte sig til hele landet. Tiden efter statsbankerotten i 1813 skreg på nytænkning.

Højskolerne var en del af nytænkningen. De var et kæmpeløft for sammenhængskraften i det danske samfund og var et væsentligt bidrag til at overgangen til stadig mere demokrati gik så relativt smertefrit i Danmark.

I dag står vi også over for en omfattende krise. En krise der bl.a. indebærer udfordringer i forhold til demokrati og sammenhængskraft i det danske samfund. De forholdsvis mange asylsøgere og flygtninge kan give vort samfund store problemer, men de kan også være løftestang for en fornyelse af vores samfund. Grundtvigs tanker kan igen komme i spil.

Det har de forstået i Roskilde kommune, hvor det er obligatorisk at alle nytilkomne flygtninge skal igennem et halvt års ophold på en højskole. De nytilkomne gennemgår et turbo-forløb i dansk kultur og danske værdier. De får et rigtig godt greb om det danske sprog. De første meldinger er her udelukkende positive. De bliver rollemodeller for andre flygtninge og får et netværk, de kan bruge i deres videre integration i det danske samfund.

I ”Trampolinhuset”, der ligger i Københavns Nordvestkvarter, arbejder de også med udgangspunkt i Grundtvig og de danske og demokratiske værdier, han stod for. Trampolinhuset er et medborgerhus, men ikke et almindeligt medborgerhus. For at kunne være bruger af huset, skal man underskrive en kontrakt, der indebærer at man hjælper til med husets drift: rengøring, madlavning og vedligeholdelse m.v. Der­udover skal man deltage i kurserne i dansk kultur og det danske sprog.

Som initiativtager og leder, Morten Goll, siger, så er det værste man kan gøre at undlade at stille krav til de nye borgere. Asylcentrene er ”klientfabrikker” hvor man bliver mere og mere apatisk og beregnende, når man bare får alt serveret og intet skal yde selv.

Også i Trampolinhuset viser de foreløbige resultater, at det gør noget godt ved mennesker, at der stilles krav til dem, men at de samtidig mødes med en stor grad af respekt og ligebyrdighed. De ender – for størstepartens vedkommende – med at blive gode demokratiske borgere, der skønner på de mange kvaliteter, der er i Danmark og blandt danskerne.

Der er, som det også var med de første højskoler og de uvidende bønder, ikke tale om et 100% lykkeligt forløb uden knaster. Der var masser af modstand og træghed i højskolebevægelsens vår og ikke alt faldt lige heldigt ud. Alligevel står hovedindtrykket af en kolossal løftestang for det danske samfund tilbage.

Det samme kan siges om den gode historie om at bruge højskolerne-tankegangen i integrationen af de mange asylsøgere og flygtninge. Også her er det modstand og træghed. F.eks. er Trampolinhuset ikke længere på Finansloven og må lukke til oktober, hvis der ikke findes nye penge.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om at der er potentiale i højskoletankerne om oplysning, dannelse, demokrati, dialog og dansk kultur, der rækker langt ud over de første spæde initiativer i Roskilde og Trampolinhuset. Gør vi det rigtigt kan vi – ud over hele landet – glæde os over den vitalitet og nytænkning som de mange nytilkomne kan bibringe, når de for alvor har forstået den demokratiske og inkluderende tankegang, der gennemsyrer højskole-Danmark.

Alternativet med ”klientfabrikkerne” og de udeblevne krav, er ikke til at bære.

Kilde: Ugebrevet ”Mandag Morgen” www.mm.dk.

Bragt i Sjællandske Nyhedsmedier den 31.3. 2016