Kommentar: trafikplanlægning og klima

Egentlig er det overraskende at en klimakommune som Høje-Taastrup kommune ikke har et fokus på det kæmpe-poten­tiale, der ligger i at gøre en aktiv indsats for at styrke cyklismen.

Der er også økonomi i en indsats med at flytte transporten fra sæde til sadel. En beregning foretaget for Transport- og Boligministeriet viser at samfundet sparer ca. 8 kr pr cyklet kilometer i sparede udgifter til hospitalsophold, færre sygedage og mindre trængsel.

Ikke nok med elbil

Det er fint at kommunen i sin klimapolitik vil styrke overgangen til elbil. Det har vi ingen indvendinger imod. Imidlertid overser man det forhold at en bevidst og fokuseret omlægning, der styrker cyklen – herunder elcyklen – har en række fordele og er markant billigere i ny infrastruktur. Elbil fylder lige så meget i trængslen og har ingen positive sundhedseffekter.

Op mod halvdelen af al transport i bil foregår på strækninger inden for 5 km, og det er den form for transportomlægning, vi i cyklistforbundet har et særligt fokus på.

I Cyklistforbundet vil vi opmuntre kommunen til mere aktivt at signalere at cyklen rykker op i prioriteringen og anerkendes for de helt særlige kvaliteter, den form for transport har.  

På den baggrund har vi en række konkrete uprioriterede forslag:

· Gør cykelparkering ved stationerne mere tryg. Sørg for aflåst cykelparkering ved Taastrup station og gør cykelparkering lige så attraktiv som bilparkering.

· Ansæt en eller flere (eks. pensionerede politibetjente) som jævnligt laver stikprøver ved steder, hvor mange cykler holder parkeret. Det skal forebygge cykeltyveri (samme tryghed som bilisterne får ved kommunens etablering af eget p-vagt korps)

· Ligestil cyklister med bilister ved trafikkryds således at cyklister ikke skal stoppe op for at aktivere det grønne lys.

· Sørg for lys langs alle cykelstier.

· Sørg for at kommunen får ydet sit bidrag til supercykelsti langs Roskildevej.

· Sørg for at bomme revurderes. Hvorfor skal cyklister møde bomme hvor bilister møder hajtænder?

· Sørg for at der ved nybyggeri etableres tilstrækkelige cykelparkeringspladser – 4 pr/100 m2 bolig.

· Prioriter udbygning af cykelstinettet og gør det sammenhængende.

· Overvej om ikke der er lokalveje, der vil kunne profitere af en omlægning til 2 minus 1 vej som vi ser det allerede i Vridsløsemagle.

· Tilmeld kommunen til ”Giv et praj” ordningen – som nabokommunerne – hvorefter cyklister og andre borgere kan melde ind, når de møder huller i stien, ødelagte vejskilte o.l.

· Gennemgå kommunens rundkørsler med cyklisternes øjne. Ikke alle er cyklistvenlige.

· Overvej – som vi ser det i London – at lukke veje af ved skoler for biltrafik i ”skole-myldretiden”.

Der skal mere til

Vi er godt klar over at skal antallet af cyklister øges – mindsket bilbrug – handler det om meget andet og mere end infrastruktur.

Det handler i høj grad også om indsats rettet mod skoler herunder deres trafikhandlingsplan, om fokus på sundhed og bevægelse, om samarbejde med virksomheder, om ansættelse af trafikplanlægger der har et overordnet trafikansvar, om kommunens egen medarbejderpolitik – for blot at nævne enkelte eksempler.

Vi tror imidlertid at et bevidst fokus på cyklingens potentialer i klimapolitikken vil være yderst gavnligt og vil kaste konkrete CO2-resultater af sig – måske flere end man lige skulle tro.

Christina Gylling Saadbye og Knud Anker Iversen, Cyklistforbundet