KONTROL ER GODT  – TILLID ER BEDRE

Sygefraværet faldt fra 20% til 1.6%-4.5%, medarbejdernes trivedes og de gamle var yderst tilfredse med at have den samme hjemmeplejer som selv styrede i hvor stort den enkelte borger havde brug for hjælp.  Sådan var resultaterne ved et forsøg i Ikast-Brande hvor man – inspireret af den hollandske model Buurtzorg som politikerne lærte om, da de i 2016 var på besøg. Her giver man medarbejderne frihed til selv at tilrettelægge deres arbejde og de slipper for kontrol og rapportering. I stedet for at alle opgaver kom omkring et central kontor så har de lov at arbejde i mindre tværfaglige enheder, hvor de selv tilrettelægger deres arbejdsdag.

Forsøget blev i Ikast-Brande gennemført via en privat samarbejdspartner ”Lokalpleje-Danmark” i et begrænset område i kommunen. Det måtte dog efter godt 1 år stoppe, da det kolliderede med de modstridende krav fra servicelov og sundhedslov. Dokumentationskravene forblev uændrede for den private virksomhed og de blev – grundet de manglende afrapporteringer – ikke honoreret som forudsat.

Uindskrænket frihed

Forsøget har afdækket at skal det lykkes at få en arbejdsplads hvor de ældre er i centrum, så skal der uindskrænket frihed til – ingen kontrol, men fuld tillid. Det vil koste noget mere i timer til medarbejderne, men de penge er på længere sigt sparet hjem i mindsket sygefravær og færre indlæggelser på hospitalet. Det kræver mod af politikerne, da den sparede økonomi måske først viser sig i den anden valgperiode.

Udover at have is i maven m.h.t. økonomien kræver det også at man har is i maven når det gælder enkelthændelser. Hvis der i pressen omtales en enkeltsag med en ældre, der ikke har fået den forventede service så skal politikerne have mod til ikke straks at lave helt nye og skærpede retningslinier der går ud over alle de tiltag, der fungerer godt.

New Public Managment

Kontrollen og troen på at man kan effektivisere sig til en bedre offentlig service sidder dybt hos politikere og embedsmænd. Det har sin baggrund i ”New Public management” som blev bredt indført i 80erne hvor man vurderede at med en stram kontrol af medarbejderne kunne opnås store effektivitetsforbedringer. Det gjorde man muligvis også i starten, men alle med berøring med områder med ”de bløde hænder” er enige om, at kontrolregimet har udspillet sin rolle og er blevet indfanget i et væld af bureaukrati som kræver et stadig stigende antal møder og akademisk uddannede medarbejdere der kan holde øje med indberetningerne. Og værst af alt – de der skal lave det reelle arbejde hos borgerne mister engagementet og fjerner sig fra det, de egentlig er uddannet til. Her er det det enkelte menneske, der skal i centrum, og det kan jo være at det største behov er at drikke en kop kaffe og få talt ud.

Trehøje var først

I virkeligheden er alternativet til det stigende bureaukrati ganske nærliggende og har været det i den nu nedlagte Trehøje Kommune. Her foregik ældreplejen, ifølge kommunens daværende invormationsmedarbejder Vagn Bro i kommunalt regi med kommunalt ansatte hjemmehjælpere i selvstyrende grupper. Den enkelte gruppe blev ledet på skift af gruppens medlemmer.

Udgangspunktet var, at de ældre skulle have en individuel behandling af hjemmehjælpere, som de kendte og som kendte den enkelte ældres behov.

Ideen med at hjemmehjælperne på skift ledede (koordinerede) gruppens arbejde – en måned ad gangen – udsprang af den tanke, at det var en fordel, at alle fik lært at lede og dermed fik forståelse for lederens rolle. Det skabte et godt samarbejde.

Trehøje Kommunes udgifter til ældreplejen var ikke dyrere end i andre kommuner, heller ikke selv om kommunens politik var, at langvarigt syge medarbejdere ikke blev afskediget, hvis der blot var den mindste udsigt til, at vedkommende kunne blive rask og vende tilbage til jobbet.

Denne tryghed i jobbet gavnede også det meget fine arbejdsmiljø.

Ordningen stoppede da kommunen i 2007 blev fusioneret.

Der er heldigvis opmærksomhed fra Ældre- og Socialministeriet på at noget er helt galt med den voldsomme kontrol og mistillid. De har lavet en pulje på 192 mio. som kommuner kan søge til at arbejde på en ny måde.

Gad vide om øget tillid og mindre kontrol og rapportering i det offentlige ville kunne være brugbar på andre områder eks. på sygehuse, i skoler, i daginstitutioner m.v. ? Svaret blæser vinden.

Bragt i Sjællandske medier 2021-12-18